Artikel 1: Inschrijvingen en abonnementen bij MOVES102

 • Aanmelden als lid bij MOVES102 kan uitsluitend door middel van een online inschrijfformulier dat volledig ingevuld en ondertekend moet worden.
 • Aanmelding voor personen tot 18 jaar dienen door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
 • Een abonnement geeft het recht op een bepaald aantal maal dansen/sporten. Voor het volgen van lessen ontvang je credits deze credits zijn gebonden aan één abonnement en zijn vanaf de datum van uitgifte maximaal één maand geldig bij een maandabonnement en één jaar bij een jaarabonnement.
 • De credits zijn gebonden aan één abonnement. Zodra het abonnement eindigt/wijzigt komen de opgebouwde credits en de in de toekomst geboekte lessen te vervallen. De credits zijn ook niet overdraagbaar.
 • Een maandabonnement bij MOVES102 wordt aangegaan voor onbepaalde duur en er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Een jaarabonnement bij MOVES102 wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Een jaarabonnement is tussentijds niet opzegbaar.
 • MOVES102 behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 juli met maximaal 15% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv.wijzigingen in het BTW tarief) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 • Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzeggen kan alleen via het uitschrijfformulier op onze website. Mondelinge opzeggingen of via sms, WhatsApp, Facebook ect. worden om administratieve reden niet geaccepteerd.
 • MOVES102 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de medewerkers, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 • Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
 • Wijziging lidmaatschap: Upgraden kan ieder gewenst moment. Downgraden uitsluitend per eerste van de volgende maand met als voorwaarde dat dit voor de 15e van de voorgaande maand is doorgegeven. Klik hier voor het inschrijf/wijzigingsformulier.


Artikel 2: Betalingen

 • Betaling geschiedt vooraf en dient voor het begin van de nieuwe maand voldaan te zijn op IBAN: NL75RABO0149555342 t.n.v. MOVES102.
 • Indien de betaling van de lidmaatschapsgelden door middel van een doorlopende incasso plaats vindt, zal deze rond de eerste van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, zullen wij u €4,- de stornokosten in rekening te brengen. Bij iedere daarop volgende storno zullen wij naast de stornokosten ook €15,- administratiekosten in rekening brengen.
 • Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de lessen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 40,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Tijdens de schoolvakanties wanneer er minder/geen lessen zijn,  gaan de betalingen gewoon door.
 • Afschrijvingen die middels een incasso plaatsvinden kan men binnen 56 dagen laten terugboeken door de bank.


Artikel 3: Openingstijden/Lestijden/Reserveren Lessen

 • MOVES102 is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/credits de lessen geheel of gedeeltelijk geen doorgang laten vinden tijdens algemeen erkende feestdagen, carnaval, schoolvakanties, ziekte en overheidsmaatregelen.
 • MOVES102 is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/credits de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 • Bij ziekte van de instructeur zal MOVES102 alles doen om voor vervanging te zorgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken heeft MOVES102 het recht om  deze lessen te laten vervallen.
 • Reserveren en annuleren van lessen gaat uitsluitend via het MOVES102 portaal


Artikel 4 :Risico en aansprakelijkheid

 • Lid/deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om sport te beoefenen, zoals bij MOVES102 gegeven wordt. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).
 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen of activiteiten, die deel uitmaken van MOVES102, is geheel voor eigen risico van het lid/deelnemer.
 • Zowel MOVES102 als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid/deelnemer.
 • Het lid/deelnemer zal zowel MOVES102 als de medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 • Zowel MOVES102 als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van het lid/deelnemer.


Artikel 5: Klachten en huisregels

 • In geval van klachten met betrekking tot MOVES102 dient het lid/deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers en in tweede instantie tot de directie van MOVES102.
 • Het lid/deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van MOVES102 en hiernaar te handelen.
 • Deze algemene voorwaarden en de huisregels van MOVES102 zijn terug te vinden op de website www.moves102.com
 • Tijdens de lessen dient u ten allen tijden correct gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten en het gebruik van een handdoek is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de lessen. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 • U dient zich te houden aan de door MOVES102 gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is MOVES102 gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.


Artikel 6: Persoonsgegevens

 • Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens betreffende adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN ect. dient u tijdig aan MOVES102 door te geven.
 • MOVES102 verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden, zoals hieronder nader omschreven.
 • MOVES102 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de lid/deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van MOVES102 en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van MOVES102.
 • Tijdens de lessen/activiteiten van MOVES102 kunnen er foto- en film-opnamen worden gemaakt, welke worden gebruikt voor de website, social media en promotionele doeleinden van MOVES102. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaard u hier geen bezwaar tegen te hebben.


Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van MOVES102 beoordeeld en beslist.

 


 

 

Aanvullende Voorwaarden deelname selectieteams

 

 • Inschrijving
  Als je in een selectieteam wilt dansen betekent dit dat je prestatiegericht bent. Voor ons betekent dit dat wij willen zien dat je je wilt verbeteren als danser. Naast de training(en) van je selectieteam verplichten we je dus minimaal één andere les te volgen, maar raden we je sterk aan meerdere lessen te volgen waarmee je je als danser ontwikkelt. Denk hierbij aan verschillende stijlen, maar ook aan verschillende docenten. Volg  lessen van een stijl die nieuw is of waar je moeite mee hebt. Het komt jou als danser en je team ten goede als je je verdiept in diverse stijlen. Op onze website (www.moves102.com) vindt je een overzicht van onze selectie abonnementen. Maak een keuze en meld je aan via het inschrijfformulier op de website.
   
 • MOVES102 bepaalt de indeling
  Onze coaches bepalen in welk selectieteam je wordt geplaatst en aan welke wedstrijd je deelneemt (soms kunnen niet alle teamleden deelnemen). Ook zijn tussentijdse teamwijzigingen mogelijk. Onze keuzes daarin worden mede bepaald door: danskwaliteiten, inzet, motivatie, leeftijd, lengte en de samenstelling van de groep.
   
 • Aanwezigheid
  School, werk, feestjes of andere activiteiten mogen geen reden zijn voor afwezigheid van teamtrainingen, wedstrijden en demonstraties. Is er toch een urgente(!) reden om je af te melden, doe dit dan voor een training 1 week van tevoren, bij een wedstrijd tenminste 4 weken van tevoren. Ben je zonder toestemming afwezig, dan word je hier op aangesproken. Bij meerdere malen verzuim zul je, hoe jammer ook, het team moeten verlaten. Uitzonderingen zijn uiteraard overmachtssituaties. Let op, de training voorafgaand aan de wedstrijd ben je verplicht aanwezig te zijn.
   
 • Teamspirit
  Wij weten uit ervaring dat het erg belangrijk is dat we eensgezind aan hetzelfde doel werken en iedereen er 102% voor wilt gaan. Zodra dit niet zo is, dan lijdt het hele team hieronder en dat is niet fair tegenover je teamgenoten. Je bent ook het visitekaartje van MOVES102 zorg er daarom voor dat je er altijd netjes verzorgd uitziet. behandel iedereen met respect en laat nooit negatief uit over teamgenoten en of andere dansscholen en teams.
   
 • Kleding
  Bij sport hoort ook kleding. Bij (wedstrijd)dansen is dat niet anders. De coaches van de teams overleggen met hun teams en met de ons welke kleding er gekozen wordt voor de wedstrijden. Wij trachten dit bedrag op ongeveer € 120,- per seizoen te houden.
   
 • Wedstrijden
  Wedstrijd-fee’s en entree gelden liggen bij normale wedstrijden tussen de € 10,-  en  € 25,- deze moet je zelf betalen. Ga er vanuit dat dit ongeveer 10x per jaar is.
   
 • Vervoer
  Voor het vervoer naar de wedstrijden zul je zelf moeten zorgen. Of er nu een wedstrijd in Assen is of in Mill je bent ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op de locatie waar de wedstrijd gehouden wordt.
   
 • Ouders
  Naast de dansers zijn ook de ouders belangrijk voor een team. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen aanmoedigen en ondersteunen. Denk hierbij aan het gaan kijken naar de wedstrijden, het organiseren van vervoer, het maken van kleding of decorstukken voor een show. Het is niet de bedoeling dat de ouders zich inhoudelijk met de les of het team gaan bemoeien dit is de verantwoording van de docent en MOVES102.
   
 • Waarom deze voorwaarden?
  Het akkoord gaan met deze voorwaarden betekent dat wij van je verwachten dat je te allen tijde, het gehele seizoen deze voorwaarden nakomt. Bij het niet nakomen van de voorwaarden loop je het risico dat je niet meer mag deelnemen aan het selectie team. Wij vertrouwen erop dat het nooit zo ver zal komen.


Deze voorwaarden zijn een toevoeging op onze algemene voorwaarden en huisregels.