Artikel 1: Inschrijvingen en abonnementen bij MOVES102

 • Aanmelden als lid bij MOVES102 kan uitsluitend door middel van een online inschrijfformulier dat volledig ingevuld en ondertekend moet worden.
 • Aanmelding voor personen tot 18 jaar dienen door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
 • Een abonnement geeft het recht op een bepaald aantal maal dansen/sporten. Voor het volgen van lessen ontvang je credits deze credits zijn gebonden  aan één abonnement en zijn vanaf de datum van uitgifte maximaal één maand geldig bij een maandabonnement en één jaar bij een jaarabonnement.
 • De credits zijn gebonden aan één abonnement. Zodra het abonnement eindigt/wijzigt komen de opgebouwde credits en de in de toekomst geboekte lessen te vervallen. De credits zijn ook niet overdraagbaar.
 • Een maandabonnement bij MOVES102 wordt aangegaan voor onbepaalde duur en er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Een jaarabonnement bij MOVES102 wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Een jaarabonnement is tussentijds niet opzegbaar.
 • MOVES102 behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 juli met maximaal 15% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv.wijzigingen in het BTW tarief) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 • Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk of per email(alleen naar info@moves102.com) gebeuren. Mondelinge opzeggingen of via sms, WhatsApp, Facebook ect. worden niet geaccepteerd.
 • MOVES102 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de medewerkers, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 • Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
 • Wijziging lidmaatschap: Upgraden kan ieder gewenst moment. Downgraden uitsluitend per eerste van de volgende maand met als voorwaarde dat dit voor de 15e van de voorgaande maand is doorgeven via info@moves102.com).


Artikel 2: Betalingen

 • Betaling geschiedt vooraf en dient voor het begin van de nieuwe maand voldaan te zijn op IBAN: NL75RABO0149555342 t.n.v. MOVES102.
 • Indien de betaling van de lidmaatschapsgelden door middel van een doorlopende incasso plaats vindt, zal deze rond de eerste van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, zullen wij u €4,- de stornokosten in rekening te brengen. Bij iedere daarop volgende storno zullen wij naast de stornokosten ook €15,- administratiekosten in rekening brengen.
 • Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de lessen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 40,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Tijdens de schoolvakanties wanneer er minder/geen lessen zijn,  gaan de betalingen gewoon door.
 • Afschrijvingen die middels een incasso plaatsvinden kan men binnen 56 dagen laten terugboeken door de bank.


Artikel 3: Openingstijden/Lestijden/Reserveren Lessen

 • MOVES102 is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/credits de lessen geheel of gedeeltelijk geen doorgang laten vinden tijdens algemeen erkende feestdagen, carnaval, schoolvakanties, ziekte en overheidsmaatregelen.
 • MOVES102 is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/credits de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 • Bij ziekte van de instructeur zal MOVES102 alles doen om voor vervanging te zorgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken heeft MOVES102 het recht om  deze lessen te laten vervallen.
 • Reserveren en annuleren van lessen gaat uitsluitend via het MOVES102 portaal


Artikel 4 :Risico en aansprakelijkheid

 • Lid/deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om sport te beoefenen, zoals bij MOVES102 gegeven wordt. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).
 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen of activiteiten, die deel uitmaken van MOVES102, is geheel voor eigen risico van het lid/deelnemer.
 • Zowel MOVES102 als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid/deelnemer.
 • Het lid/deelnemer zal zowel MOVES102 als de medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 • Zowel MOVES102 als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van het lid/deelnemer.


Artikel 5: Klachten en huisregels

 • In geval van klachten met betrekking tot MOVES102 dient het lid/deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers en in tweede instantie tot de directie van MOVES102.
 • Het lid/deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van MOVES102 en hiernaar te handelen.
 • Deze algemene voorwaarden en de huisregels van MOVES102 zijn terug te vinden op de website www.moves102.com
 • Tijdens de lessen dient u ten allen tijden correct gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten en het gebruik van een handdoek is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de lessen. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 • U dient zich te houden aan de door MOVES102 gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is MOVES102 gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.


Artikel 6: Persoonsgegevens

 • Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens betreffende adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN ect. dient u tijdig aan MOVES102 door te geven.
 • MOVES102 verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden, zoals hieronder nader omschreven.
 • MOVES102 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de lid/deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van MOVES102 en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van MOVES102.
 • Tijdens de lessen/activiteiten van MOVES102 kunnen er foto- en film-opnamen worden gemaakt, welke worden gebruikt voor de website, social media en promotionele doeleinden van MOVES102. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaard u hier geen bezwaar tegen te hebben.


Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van MOVES102 beoordeeld en beslist.